| หลักการใช้ Present Simple Tense | คำกริยาต้องเติม s หรือ es | Present Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่า | Present Simple Tense ในรูปประโยคปฏิเสธ

หลักการใช้ Present Simple Tense

external image 58969.gif Present Simple Tense.jpg

  • external image 36-7.gif1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเกิดขณะที่พูด
เช่น
Ann watches television.
Ron takes a bath in the bathroom.
  • external image 38-7.gif2. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นจริงตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต
เช่น
Tiger is a dangerous animal.

  • external image 39-7.gif3. ใชักับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆจนเป็นกิจวัตรประจำวันหรือประจำเดือน

external image suikaba-help.gifคำกริยาต้องเติม s หรือ es

external image suikaba-help.gifPresent Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่า

external image suikaba-help.gifPresent Simple Tense ในรูปประโยคปฏิเสธ

external image 15055.gif


เรามาเรียนเพิ่มกับวิดิโอง่ายๆจร้าhttp://www.youtube.com/watch?v=vgx5crl67vc

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555

>>การใช้ Present continuous tense

HOME