ตำแหน่งของคุณศัพท์ ( Position ) | Adjective ( คุณศัพท์ ) คือคำ ( word ) วลี ( phrase ) | หรือ ประโยค ( sentence ) | | | Types (ชนิดของคุณศัพท์) | | เปรียบเทียบการใช้ดังนี้
external image po2.gif


ตำแหน่งของคุณศัพท์ ( Position )


Adjective ( คุณศัพท์ ) คือคำ ( word ) วลี ( phrase )

หรือ ประโยค ( sentence )

ซึ่งใช้อธิบายหรือขยายคำนาม หรือสรรพนาม ให้ได้ ความชัดเจนยิ่งขึ้น

กล่าวคือเป็นการบอกให้รู้ลักษณะคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นว่าเป็นอย่างไร

external image dododo.gifเช่น good, bad, new, hot, my, this

โดยทั่วไปการวางตำแหน่ง คุณศัพท์ในประโยคจะวางได้

2 แบบ

external image 768083jmoifvpuk3.gif

Types (ชนิดของคุณศัพท์)

external image 1019642kv7w138mt4.gif

external image new.gif1. ใช้วางประกอบข้างหน้านาม ( attributive use ) ที่มันขยาย
She is a beautiful girl. เธอเป็นคนสวย ( beautiful ขยายนาม girl)external image new.gif2. ใช้วางเป็นส่วนของกริยา ( predicative use )
โดยอยู่ตามหลัง verb to be เมื่อ adjective นั้นขยาย noun หรือ pronoun ที่อยู่หน้า verb to be

The girl is beautiful. เด็กผู้หญิงคนนั้นสวย ( beautiful เป็นคุณศัพท์ที่ตามหลัง verb to be ขยาย girl และ the เป็นคุณศัพท์ขยาย girl เช่นกัน)

external image new.gif3. Quantitative Adjective ( คุณศัพท์แสดงปริมาณที่นับไม่ได้ )

 • เป็นคำคุณศัพท์บอกปริมาณ คือไปขยายนามที่นับไม่ได้ (uncountable noun ) เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่งนั้น ว่ามีมากหรือน้อย แต่ไม่บอก จำนวนแน่นอน เช่น
much
any
half
enough
little
all
whole
some
great
sufficient
external image dododo.gifตัวอย่างเช่น
   • We needed some money. เราต้องการเงินจำนวนหนึ่ง

external image new.gif4. Numeral Adjective
เป็นคำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนมากน้อยของนามที่นับได้ ( countable noun )หรือบอกลำดับก่อนหลัง ( order ) ของคำนาม แบ่งเป็น 2 พวก

1. บอกจำนวนที่แน่นอน ( Definite Numeral ) อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด

(1) บอกจำนวนนับ ( Cardinal) one, two, three, four ………..

(2) บอกลำดับที่ ( Ordinal ) first, second, third…………….

(3) บอกจำนวนเท่า ( Multiplicative ) single, double, triple……………

2. บอกจำนวนที่ไม่แน่นอน ( Indefinite Numeral ) เช่น

many no few some

several any all enough

external image new.gif5. Demonstrative Adjective
เป็นคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะคำนาม ซึ่งระบุเจาะจงไปโดยชัดแจ้งว่าเป็นคำนามอันไหน สิ่งไหน หรือคนใด แบ่งเป็น 2 ชนิด
  • 1. Definite Demonstrative ชี้เฉพาะโดยชัดแจ้ง ได้แก่
the
this
these
that
those
such
the same
the other
  • 2. Indefinite Demonstrative ชี้ให้เห็นอย่างกว้าง ได้แก่
a
one
such
any other
an
a certain
some
other
any
certain
another

external image new.gif6. Distributive Adjective
 • เป็นคำคุณศัพท์ซึ่งไปขยายคำนามเพื่อแยกคำนามนั้นๆออกจากกัน เช่น
each
แต่ละ ใช้สำหรับ 2 สิ่งหรือมากกว่าขึ้นไป
every
ทุกๆ ใช้เฉพาะนามที่มากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป
either
อันใดอันหนึ่งใน 2 สิ่ง
neither
ไม่ใช่ทั้ง 2 สิ่ง
external image new.gif7. Possessive Adjective
 • เป็นคำคุณศัพท์ประกอบหน้านามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my , your, his , her, its, their our
external image new.gif8. Interrogative Adjective
 • เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนามเพื่อแสดงคำถาม เช่น what which whose
 • หมายเหตุ คำคุณศัพท์เหล่านี้จะต้องมีคำนามตามหลังเพราะหากไม่มีคำนามตามหลัง จะกลายเป็นสรรพนาม ( pronoun ) ไม่ใช่คุณศัพท์ เช่น
Pronoun
Adjective
What did you see ?
What book did you read?


Adjectives - Determiners
external image 1019642kv7w138mt4.gif

Determiners คือคำที่บ่งบอกและ กำหนดคำนาม เป็นคำที่ใช้อย่าง adjectives ชนิดหนึ่งคือเป็นคำนำหน้า common nouns เพื่อให้เกิดความชัดเจน ยิ่งขึ้น คำที่ทำหน้าที่ deteminers จะมีความคล้ายคลึงกับคำที่ทำหน้าที่ pronouns ดังในตารางแสดงชนิดของ determiners เปรียบเทียบกับ pronoun

เปรียบเทียบการใช้ดังนี้

external image 1019642kv7w138mt4.gif

Determiner
Pronoun
Articles ( คำนำหน้านาม ) เช่น a/an, the

Possesives ( คำแสดงเจ้าของ ) เช่น my ,your, his, her, its, our, their, the man's, Jim's
เช่น mine, yours, his, hers, its, theirs
Demonstrative ( คำชี้เฉพาะ ) เช่น this, that, these, those
เช่น this, that, these, those
Quantifiers ( คำแสดงปริมาณ ) เช่น all, enough, some, any, much, many, several, more,most, less, a lot of, a great/good dea of,a bit of, each, every, no, either, neither, few, little,
เช่น all,enough, each, some, any, none
Numeral ( จำนวนตัวเลข ) เช่น one, two, three
เช่น one, two, three
 • external image dododo.gifเช่น

 • Possesive Adjective : This is my book. นี่เป็นหนังสือของฉัน

 • Possessive Pronoun: This book is mine. หนังสือนี้เป็นของฉัน

HOME